ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMSTEN VAN DIVERVO

Algemeen

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling.
 2. Verder te noemen de ”leerling” en de zelfstandige rijschool-onderneming, verder te noemen “de rijschool”
 3. Met “de leerling” wordt bedoeld; de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;
 4. Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolonderneming, DIVERVO, die rijonderricht aan de leerling verzorgt;
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2022 en kunnen door DIVERVO worden gewijzigd.
 6. DIVERVO stuurt (geautomatiseerde) SMSjes die betrekking hebben op de rijlessen en daarbij gerelateerde randzaken. SMSjes worden altijd verstuurd vanuit DIVERVO en hebben alleen betrekking op DIVERVO gerelateerde zaken.

 

Artikel 1: De overeenkomst:

 1. Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle lesovereenkomsten die worden afgesloten en gelden voor DIVERVO en de leerling.
 3. Alle lesovereenkomsten worden afgesloten tussen DIVERVO en de leerling. De lesovereenkomsten worden uitgevoerd door de zelfstandige rijschool.
 4. In de lesovereenkomst staat om welke opleiding het gaat:
 5. Een theorieopleiding
 6. Een praktijkopleiding
 7. Een pakket praktijkopleiding
 8. De lesovereenkomst wordt bij schriftelijk vastgelegd. De leerling krijgt een afschrift van de lesovereenkomst.

 

Artikel 2: Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat de les wordt gegeven door een instructeur, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van één en dezelfde instructeur.
 3. Dat hij de leerling in ieder geval één keer per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
 4. Dat de aanvraag voor een toets na betaling binnen twee weken door DIVERVO in het aanvraagbestand van Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
 5. Dat de leerling op de datum en tijd waarvoor hij is opgeroepen door Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, of een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
 6. Dat de tijdsduur van de rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt gebruikt voor het geven van rijles.
 7. Dat DIVERVO een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
 8. Dat de leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen.
 9. Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
 10. Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dat hij/zij de rijschool hiervan op de hoogte moet brengen.

 

Artikel 3: Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de door de rijschool op de lesafspraak/ middels de digitale planning schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. De rijschool zal tien minuten extra wachten. Komt de leerling niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan zal de gehele les in rekening worden gebracht.
 2. De volledige lesprijs te betalen als de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de (digitale) les afsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van DIVERVO te gebeuren en dient per mail of bericht(SMS/Whatsapp) te worden gedaan.
 3. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende redenen, bijvoorbeeld: ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van familie in de 1e of 2e graad of van zijn huisgenoot. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. DIVERVO is gerechtigd om bewijs van de dringende reden op te vragen, bij ontbreken daarvan blijft de lesprijs verschuldigd.
 4. In geval van ziekte, met betrekking tot de symptomen als onderanderen koorts, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten, keelpijn, dient de leerling dit één dag, maar uiterlijk vóór 22:00, te melden aan DIVERVO door middel van een bericht(SMS/Whatsapp). De les wordt netjes verplaatst met behoud van de les. Mocht de leerling met de bovengenoemde symptomen de les betreden, dan is de instructeur verplicht de les te annuleren. Daarop volgt er geen restitutie van het les geld. Als de les al bezig is en de instructeur merkt symptomen op, dan is de instructeur verplicht de les ten einde te brengen. Daarop volgt er geen restitutie van het les geld. 
 5. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek (praktijkexamen, TTT of andere deeltoets), na te komen.
 6. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 7. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en BNOR) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.
 8. Voordat met de lessen wordt begonnen, moet de leerling op tijd afstemming hebben gezocht met het examenbureau over relevante medische aandoeningen (zie ook art. 3 lid 8). Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, is DIVERVO niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 9. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, is DIVERVO niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade;
 10. Direct voorafgaand en tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van verdovende middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen. Indien de rijinstructeur voor of tijdens de rijles het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de rijinstructeur of de rijschool bevoegd de rijles onmiddellijk af te zeggen of te beëindigen. De volledige lesprijs blijft in dat geval verschuldigd.

 

Artikel 4: Betaling

 1. DIVERVO is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden.
 3. DIVERVO is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, dit kan als het gedaan wordt binnen twee weken nadat hij/zij op de hoogte is gebracht van de prijsverhoging.
 4. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan zendt DIVERVO na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na de datum van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de leerling in verzuim en is DIVERVO gerechtigd de wettelijke verhoging in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door DIVERVO gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van door een leerling verschuldigde bedragen af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.
 5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is DIVERVO gerechtigd tot opzegging van de lesovereenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. DIVERVO dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 5: Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, TTT, BNOR of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. De leerling betaalt de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool op het moment dat de aanvraag hiervoor is ingevuld. Er kan hiervan worden afgeweken indien dit schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Veertien dagen na datum van het invullen en het betalen van de aanvraag, mag de leerling zijn gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool inzien.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan DIVERVO, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor de rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen en dit niet te wijten is aan DIVERVO, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor de rekening van de leerling.
 5. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan DIVERVO is opgegeven, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van DIVERVO.
 6. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens het niet tijdig in het bezit zijn van het theorie examen en dit niet te wijten is aan DIVERVO, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor de rekening van de leerling.
 7. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens artikel 5 lid.3, lid.4, lid.5 en lid.6 en er geen mogelijkheid is om een nieuwe onderzoek in te plannen, dan komt de gratis herexamen te vervallen.
 8. DIVERVO is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
 9. Vóór het daadwerkelijke onderzoek dient er één uur voor gereden te worden in verband met het vergroten van de slagingskans, derhalve wordt er ruim van te voren voor ieder onderzoek één extra uur gefactureerd boven het pakket en/of losse les uren.
 10. Voor een leerling kan een herexamengarantie van toepassing zijn. Of daarvan sprake is, kan worden geraadpleegd op artikel 10: Herexamengarantie.

 

Artikel 6: Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan DIVERVO de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 3 lid 3.
  2. het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet beschikbaar is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
  3. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is zal DIVERVO ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.

DIVERVO staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

 1. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert DIVERVO bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 1 gratis les. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

 

Artikel 7: Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen, dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als DIVERVO worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling recht op 20% restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in art. 3 lid 3.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bijvoorbeeld een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in art. 3 lid 3. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling de lessen die gereden zijn verschuldigd samen met de kosten voor één lesuur, de administratiekosten en het door DIVERVO al afgedragen examengeld. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de leerling recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, met aftrek van het reeds aan CBR betaalde examengeld en de al gereden rijlessen vermeerderd met de prijs van één lesuur en administratiekosten;
 3. DIVERVO kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, alleen beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van DIVERVO redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te vervolgen.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan DIVERVO betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR vastgestelde tarief, voor zover DIVERVO deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR.
 5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, tegen gangbaar lestarief, bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij DIVERVO wil volgen, informeert de leerling DIVERVO schriftelijk of per e-mail over zijn/haar besluit binnen vijf werkdagen na de dag van deze eerste rijles of in ieder geval vóór de volgende rijles.
 6. In het geval dat de leerling, na het volgen van een proefles, geen verdere rijlessen bij DIVERVO wilt volgen, wordt er een bedrag van €35 in rekening gebracht.
 7. Als het tegoed van de leerling nog in de plus zit wanneer de rijopleiding is afgerond dan kan de leerling een verzoek indienen om het positieve bedrag terug te ontvangen, mits de leerling dit doet in het zelfde jaar waarin hij/zij geslaagd/gestopt is. In het volgende jaar gaat het tegoed verloren en kan het niet meer worden gerestitueerd.

 

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. De leerling die (een) klacht(en) heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst, dient deze klacht(en) zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de klacht(en) en in ieder geval voor het examen kenbaar te maken aan DIVERVO, per e-mail naar info@rijschooldivervo.nl

 

Artikel 9: Her-examengarantie

De leerling heeft recht op herexamen garantie als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Het advies opvolgt van de instructeur met betrekking tot onder andere het aantal te volgen rijlessen.
 2. Deze rijlessen zijn exclusief de rijlessen die vanwege omstandigheden niet in de praktijk worden uitgevoerd.
 3. Instructies van de instructeur opvolgt gedurende de rijopleiding.
 4. Voldaan heeft aan de financiële verplichtingen voor het afleggen van het rijexamen.
 5. Een geldig theoriecertificaat kan tonen vóór de TTT en het examen voor categorie B
 6. Dat de lesperiode niet langer als drie weken achteréén opvolgend onderbroken is geweest.
 7. Dat het advies wat na een examen wordt gegeven voor het volgende herexamen daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

 

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die hij/zij onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek.
 2. Dit met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alsmede indien de leerling ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt terwijl voor noemde verklaring onjuist is, vrijwaart de leerling, DIVERVO voor in verband daarmee opgelegde boetes, schades en claims van derden. De leerling zal deze boetes, schades en overige claims geheel vergoeden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen voor zijn/haar rekening nemen.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door DIVERVO verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan DIVERVO: de lesovereenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Zie voor informatie de privacy verklaring op www.rijschooldivervo.nl

Laatste wijziging op 28-10-2022